Page 12 - 2018-trimestre1

Basic HTML Version

1er trimestre 2018
13
La vil·la romana del Collet té el seu origen en època republi-
cana (segle I a.C.). Va començar sent un gran edifici amb es-
pais residencials i de caire industrial. D'aquesta fase s'han
recuperat diverses estances, restes de grans gerres d'emma-
gatzematge (dolia) i un petit forn. Més tard, ja en època impe-
rial (segle I dC), l'edifici es va remodelar. Els espais industrials
es van traslladar a un sector situat als peus del turó, així que
la resta de l'espai va passar a ser ocupat per un edifici resi-
dencial. Fa uns anys, es va excavar una important terrisseria
romana dedicada a la fabricació d'àmfores en aquest indret.
La zona actualment en estudi constituïa la residència del pro-
pietari de la terrisseria, que comptava amb un pati porticat
central amb diverses estances a llevant i migdia. L'any 2015
es van tenir indicis de l'existència de paviments de mosaic, ja
que van trobar-se tessel·les soltes. La descoberta d'un frag-
ment de paviment durant la darrera campanya confirma la
importància i luxe que la vil·la devia assolir en alguns mo-
ments de la seva història, tal com destaca l'equip investiga-
dor, dirigit per Lluís Palahí.
Lluis Palahi va fer una exposició de les ultimes troballes a
més de valorar la col·laboració amb l’IES Puig Cargol i els
alumnes que van fer una petita iniciació a l’arqueologia.
Plànol de les troballes d'època Republicana, molt
més austera que l’Imperial, sense tants mosaics i
amb més zones practiques, petits forns per coure pa,
o la sitja per emmagatzemar tan l’aigua com el gra.
Xalet de luxe al turó del Collet
Lluis Palahi amb una representació del que podria haver estat la vila romana del Collet. Podria
tenir més porxos a sobre d’on esta ara la carretera, però no ho podrem saber, al fer la carrete-
ra es va destruir qualsevol prova.