Page 14 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
14
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la Fundació Remença XXI i Joan
Rosselló signen un acord per protegir, estudiar i divulgar les varietats de
raïm locals.
Moltes d’aquestes varietats no han estat estudiades i provenen d’abans
de la fil·loxera.
Es crearà un reservori de varietats autòctones, en un camp situat al mu-
nicipi.
Calonge i Sant Antoni, 20 de juny de 2018.- L’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni, la Fundació Remença XXI -que aplega la major part dels ma-
sos i cases de pagès del municipi-, juntament amb Joan Rosselló –propie-
tari de la vinya on es plantaran les diverses varietats de vinya-, han signat
aquest matí el conveni que permetrà protegir, catalogar, investigar i difon-
dre el coneixement sobre les diverses varietats de vinya autòctones del
municipi. L’objectiu d’aquest conveni és posar en valor el territori pel seu
valor etnològic i enològic, protegir les espècies autòctones de vinyars en
perill d’extinció i fer-ne la seva divulgació científica, pedagògica i turística.
Aquest projecte permetrà la creació d’una mena de museu a l’aire lliure
amb la recuperació d ´
un espai que anteriorment ja es cultivava com a
vinya i la recuperació d ´
una tècnica constructiva arcaica i tradicional, amb
la rehabilitació dels murs amb la tècnica de la pedra seca. Aquest espai
acollirà el nombrós grup de varietats de vitis que es conreen a Calonge,
agrupades en aquesta “vinya” per poder-les preservar, observar, conèixer
i estudiar a més de disposar de material genètic fiable pel seu estudi o
reproducció.
Aquestes varietats s’agruparan amb la cessió que cada pagès faci de les
varietats que conrea, amb una prèvia identificació i
seguiment i la posterior reproducció al reservori, per
salvaguardar aquest patrimoni conservat durant mol-
tes generacions de pagesos..
Aquestes varietats, moltes prefil·loxeriques, es co-
neixen amb els noms populars que s ´
han transmès al
llarg del temps i de generació en generació, i trobem
per exemple referències a alguna varietat que pren
un topònim de la zona, amb referències a plantes o
fruiters, amb noms populars i fins i tot amb numera-
cions en el cas del híbrids productors.
Calonge conserva la més gran riquesa de varietats
de vinya de Catalunya en ceps cultivats, d’Espanya i
molt probablement d‘Europa. Si bé algunes d’aques-
tes varietats es cultiven de forma anecdòtica i resi-
dual, el conveni signat avui permetrà estudiar-ne les
seves característiques, preservar-les i divulgar-ne
els resultats.
L‘emplaçament d‘aquest reservori, un tros ja emprat per al cultiu de la
vinya abans de la fil·loxera, recupera un espai original, concebut per a
unes labors de cultiu sense mecanitzar, tot allotjant els ceps de vinya
emplaçant-los en terrasses de pedra seca que s ´
integren perfectament
en el paisatge, un tipus de construcció original del territori, recuperant així
també tècniques constructives típiques de les antigues vinyes calongines.
Calonge crearà un espai per estudiar i conservar les diferents
varietats de vinya autòctona
Per salvaguardar la historia, moltes ve-
gades no es suficient amb escriure-la,
s’han de tenir sensibilitats envers al
que ens rodeja. La natura, el paisatge,
les persones... tot, és susceptible de
passar a l’historia. Podríem guardar fets
importats de les persones significatives
d’un poble, en format escrit o d’imat-
ges, però un conreu? Com guardaríem
una planta per la posteritat?. Si hi ha un
conreu especialment històric a Calonge
i Sant Antoni és la vinya. La iniciativa
de la Fundació Remença XXI juntament
amb l’Ajuntament de Calonge i Sant An-
toni de crear un espai on les varietats
autòctones pugin sobreviure al pas del
temps es converteix en realitat.
Redacció de La Revista