Page 3 - 2018-trimestre2

Basic HTML Version

2on trimestre 2018
3
E
ditorial
Recorda que la revista en format digital es penjarà a la web de l’ateneu
www.ateneucalonge.cat
http://ateneucalonge.blogspot.com
Associacions populars, són realment l’anima d’un
país. El fenomen associatiu a Roma té els seus co-
mençaments en l’època dels Reis. A finals de la Re-
pública, les associacions havien estat utilitzades, de
vegades, per crear organitzacions destinades a l’acti-
vitat política; aquestes van ser prohibides el 56 a.C. i
de nou el 55 a.C. A l’empara de la pau d’August, havien
anat sorgint moltes noves associacions que, segons
Suetoni (August, XXXII), presentaven tota mena de
mals usos; August les va prohibir respectant només
les antigues i les legalment constituïdes. Aquesta me-
sura no anava destinada a lluitar contra les associa-
cions, com de vegades s’ha cregut, sinó a aconseguir
que aquestes s’organitzessin amb els requisits legals
necessaris. De fet, el fenomen associatiu va tenir una
gran importància en tot l’àmbit de l’Imperi. El nom lla-
tí més freqüent per designar a una associació era el
de collegium. Però van rebre molts noms, sodalicium,
corpus, contubernium, Sodalitas ... Segons la finalitat
primordial de les mateixes han estat classificades en
associacions: religioses, professionals, d’esbarjo o di-
versió, funeraticias, de joves, militars.
Avui dia són les associacions d’esbarjo i d’interès
cultural les que més proliferen, encara que hi ha de tot
tipus, el departament de cultura de la Generalitat les
defineix; La societat civil, que crea, organitza i trans-
met cultura, ha d’ésser objecte d’una atenció especial,
atès que gràcies al seu esforç i a les seves iniciati-
ves, no només es conserva un patrimoni de gran im-
portància, sinó que s’impulsa una manera de concebre
la cultura com a element de participació i de decisió
summament enriquidor per als ciutadans.
Es d’agrair a totes les associacions del nostre mu-
nicipi l’esforç realitzat per realitzar les seves activitats,
siguin lúdiques, culturals o esportives, que donen un
valor afegit a qualsevol activitat que promocioni el con-
sistori del poble.
Antoni Illa