Page 3 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
3
14è any-nº65
E
ditorial
Recorda que la revista en format digital es penjarà a la web de l’ateneu
www.ateneucalonge.cat
http://ateneucalonge.blogspot.com
Del dia 27 d’abril fins l’1 de maig, un grup de persones, entre
elles una servidora vam viatjar cap a Mallorca amb diversos interes-
sos, per un costat seguint la idea de realitzar un any més la Trobada
de Faroners i per l’altre conèixer una mica la història d’aquestes illes
i sobretot la seva interrelació amb nosaltres. Les dues fites les vam
aconseguir realitzar superant les nostres pròpies expectatives. Però
vull fer un especial èmfasi a la visita que vàrem fer el dissabte 28
d’abril a la tarda a Calonge de Santanyí.
Realment era un repte que feia bastant que perseguíem, en Joan
Molla i una servidora, establir contacte entre els dos Calonge per
aprofundir en la conquesta de Mallorca del segle XIII i en particular
intentar esbrinar quin paper va tenir el nostre territori, amb tot això a
veure si podem trobar algun calongí de l’època que hagués format
part d’aquesta fita i ens ajudi avançar en aquesta investigació.
Sens dubte una gran feinada, però crec que la tenim ben enca-
rrilada. Hem començat allò que es diu:
en bon peu!
Ens van conduir
fins a la zona, uns bons guies, sensibles en qüestions històriques i
coneixedors de les contrades, doncs actualment estan bastant arre-
lats a Portocolom, una població costanera molt propera que pertany
a Felanitx. Per tant vam poder sortir dels circuïts turístics i endin-
sar-nos al Mallorca dels autòctons. A mesura que ens acostàvem
a Calonge de Santanyí intuirem un territori equilibrat on encara es
gaudeix de paisatges ancestrals, els nuclis de població conserven
els seus perfils històrics envoltats de camps agrícoles encara avui
treballats. Curiosament les carreteres per les quals circulàvem es-
tàvem completaven integrades en l’entorn, i en part envoltades per
parets de pedra seca ben conservades.
Ja a dins de la població vam poder passejar pel voltant de l’es-
glésia i plaça de Sant Miquel, allà vam poder establir contacte amb
els altres calongins, els calongins mallorquins. Aquestes cinc perso-
nes ens van donar la informació suficient per saber a quines portes
anar a trucar i perfilar unes línies de treball conjuntes. Realment van
ser uns bons amfitrions.
Es viatge a Calonge de Santanyí
per resseguir la història comuna