Page 6 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
6
14è any-nº65
El Collet, bressol de Sant Antoni
En efecte en aquest paratge, amb vestigis
d’activitat humana de totes les etapes històri-
ques, es conserven restes d’una important
vil·la
romana
, abastida d’aigua mitjançant aqüeducte
i amb terrisseria de múltiples forns, també s’hi
trobaren bronzes visigots, i posteriorment s’es-
tabliren monges benedictines, en el seu
mones-
tir medieval
; a la capella romànica hi ha un altar
lateral que fou dedicat a Sant Antoni. Això s’ex-
plicà al final de la visita guiada que, en ocasió de
la
Festa de les Entitats de Sant Antoni
d’en-
guany, férem el matí del diumenge 10 de juny,
després d’anar al Puig ses Forques (dolmen i
menhir), per justificar el lema “
quatre mil·lennis
de vida humana a Sant Antoni”
. A la
figura 4,
podeu veure part del grup al començar aquesta
visita guiada.
Avui dia es considera que alguns espais físics, coneguts com
a connectors, resulten essencials tant pel desenvolupament del
lleure i de la imprescindible activitat tradicional (per exemple
l’agrària) com pel manteniment dels valors paisatgístics i el nor-
mal funcionament dels sistemes naturals (flora i fauna). Aquest
és el cas del
“corredor biològic Gavarres – Santa Maria del
Mar”,
franja de boscos i terres encara cultivades entre el massís
de les Gavarres i la Mediterrània pels paratges Balitrà i Collet
de Sant Antoni, que permet la circulació de la fauna entre la
muntanya i la part marítima del nostre municipi. Per una millor
comprensió d’aquesta altra desembocadura de les Gavarres al
mar, oferim com a
figura 5
una visual des d’una embarcació
d’aquest tram de façana marítima, a l’esquerra blocs d’habitat-
ges de Sant Antoni, a la dreta més blocs d’habitatges de la urba-
nització Torre Colomina, i al centre destaca el medieval monestir
del Collet encara envoltat de vegetació de les Gavarres.
La defensa medieval del monestir de Santa Maria
del Mar
Els erudits calongins Pere Caner Estrany (1922-
1982) i Lluís Vilar Subirana (1926-2001) suposaren que
quelcom defensiu hi havia d’haver en el Collet de Sant
Antoni, però ells no pogueren donar-ne constància,
doncs res havien trobat que ho demostrés.
S’ha elaborat el
croquis figura 6,
fruit de la nostra
recerca iniciada fa uns deu anys, encara en curs, on se
situa amb
lletra (a) el Monestir del Collet
, amb lletra
(c) el port que allà funcionava, amb lletres (b) i (d) torres
de guaita avui desaparegudes però documentades, i
Figura 3 Esther Loaisa
Figura 4 Esther Loaisa
Figura 5 Josep Soler