Page 7 - 2018-trimestre3

Basic HTML Version

3er trimestre 2018
7
14è any-nº65
amb lletres (e) i (f) possibles
torres de defensa a l’època
medieval.
Després de reflexionar so-
bre varis documents localit-
zats podem afirmar l’existèn-
cia històrica i aproximar-nos
als emplaçaments tan de la
Torre Lloreta de Mar (lletra
b),
com del
port del Collet
(lletra c)
, i la més allunyada
Torre Pareras (lletra d)
, a la
badia de Sant Antoni, prop de
la platja.
Aclarim que es tracta de
trobar per sort documents com
una agulla en un paller, fent
recerques d’altres temes, i
ara estem sobre la pista d’una
possible
Torre Colomina?
tot investigant del Mones-
tir del Collet la seva colomina o coromina (terres amb
collites per a les monges, cultivades gratis per page-
sos que tenien altres terres pagant cada any un cens
al monestir), per tant si hi hagué una altra torre de
defensa podia estar ubicada en qualsevol altre lloc
del paratge i no necessàriament on senyalem provi-
sionalment en el
croquis la lletra (e).
L’expert en la nostra arquitectura romànica co-
marcal Joan Badia Homs ha defensat la hipòtesi que
l’actual ermita de Sant Daniel fou una medieval
Torre
de Sant Daniel (lletra f),
reaprofitada per esglesiola
en el segle XVI
(figura 7);
en el nostre parer això lliga
en un paratge on consten altres finques que foren del
domini directe dels cavallers Bedós i successors (des
del segle XIII fins al segle XIX); donàrem a conèixer el 2012 aquest senyoriu feudal
medieval a la carena de Coma de Fonts i Sant Daniel (Sant Antoni de Calonge). Els
Bedós provenien de la Selva, amb possessions a Caldes de Malavella, Sils i Vidreres
en els segles XIII i XIV, i aprofitaren les de Sant Antoni de Calonge per participar en
l’expansió mediterrània de Catalunya.
Joan Molla Callís i Esther Loaisa Dalmau
Croquis Figura 6 Esther Loaisa
Figura 7 Esther Loaisa